ปลวก

ปลวก   จัดได้ว่า เป็นแมลงที่เป็นสัตว์สังคม ชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในอันดับ Isoptera โดย แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ มีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนคือ

  1. วรรณะปลวกงาน จะทำหน้าที่หาอาหารและสร้างรัง
  2. วรรณะทหาร มีหน้าที่ป้องกันศัตรูที่เข้ามารบกวนสมาชิกตัวอื่นในรัง
  3. วรรณะสืบพันธุ์ หรือนางพญาปลวก ทำหน้าที่สืบพันธุ์และวางไข่
    แม้ว่าปลวกบางชนิดจะเป็นศัตรูที่ทำลายก่อให้เกิดความเสียหายให้แก่งานไม้ ต้นไม้ หรือผลิตผลที่มีเซลลูโลสเป็นองค์ประกอบ แต่ในทางนิเวศวิทยาแล้ว ปลวกถือว่าเป็นแมลงที่มีประโยชน์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้เป็นอย่างมาก โดยปลวกจัดเป็นผู้ย่อยสลายในป่าธรรมชาติ ทำหน้าที่ร่วมกันกับเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งปลวกจะทำหน้าที่ ช่วยในการย่อยสลายให้ผุพังและเปลี่ยนแปลงไปเป็นฮิวมัสหรืออินทรีย์วัตถุภายในดิน  ก่อให้เกิดการหมุนเวียนอย่างรวดเร็วของธาตุอาหารในดิน  สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินในป่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้นั่นเอง

1.ก่อนจะเริ่มทำบริการต้องมีการสำรวจพื้นที่โดยละเอียด เพื่อตรวจดูสภาพของปัญหาได้แก่ร่องรอยหลักฐานต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการทำบริการ

2.ซีนน้ำยาเคมีตามรอยแยก รอยแตกที่อยู่รอบๆอาคารและจุดที่พบปัญหา โดยใช้เครื่องอัดแรงดันสูงซีนน้ำยาเคมีให้ทั่วถึง

3.ในกรณีที่เจอตัวปลวกหรือทางเดินปลวกก็ทำการใส่เคมีผงในจุดที่เจอปัญหา เป็นการป้องกันการลุกลามของปลวกหรืออาจสเปรย์เคมีน้ำตามความเหมาะสม

4. ตรวจเช็คปัญหาตามจุดต่างๆในทุกๆครั้งที่เข้าบริการ จุดที่มีความชื้น  ตามขอบตู้  ตามแนวขอบบัวเพื่อป้องกันการลุกลามของปลวก

5.ให้คำแนะนำในการป้องและกำจัดปลวกเบื้องต้น   เช่น การวางสิ่งต่างๆไม่ควรวางชิดผนังจนเกินไป

เคมีที่ใช้      FENOBUCARB  20%W/V      อย.461/2556
FIPRONIL                          อย.468/2555

บริษัทฯได้รับอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (ใบอณุญาตเลขที่ 80/2551) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข